Нормативна уредба

Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие се дава след като лицата предварително завършват курс за безопасно боравене с огнестрено оръжие, като на успешно положилите изпита се издава удостоверение по образец. Допускат се до участие в курса, кандидатите представили свидетелство за съдимост и удостоверение от психо диспансер, че лицето не страда от психически заболявания, придружени с копия. Оригиналите се връщат след приключване на курса.

Курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се организират и провеждат от следните звена на МВР:

 • Центъра за бойна подготовка и спорт
 • Академията на МВР и нейните центрове в страната
 • Столична дирекция на вътрешните работи
 • Регионалните дирекции на вътрешните работи.

Освен в РДВР и РПУ, такива курсове могат да се провеждат и от юридически лица и търговци, които притежават валидни разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси (ППЗКВВООБ), след направена регистрация за срок от една година в съответното РДВР.

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РПУ по постоянния им адрес.

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните следства” (КОС) на РПУ искане / приложение №10 /, в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

Към искането се прилагат:

 • документ от данъчната служба удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях
 • свидетелство за съдимост
 • документ от Национална следствена служба удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания
 • разчет на необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие
 • удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
 • документ за платена държавна такса (по 5 лв. за придобиване и пренасяне)

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на цитираните документи. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение – приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивирн отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство пред Окръжния съд.

Гражданинът получил разрешение – Приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до 3 месеца от издаване на разрешението.

Придобитото огнестрелно оръжие задължително се предоставя незабавно за прострелване, за което се изготвя документ.

За собствениците на късо и ловно оръжие

Всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие, съгласно чл.5 от Правилника за приложение на ЗКВВООБ са задължени да следят валидността на документа и при изтичане срока на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията трябва да знаят, че са в нарушение на чл.26 и чл.27 от ЗКВВООБ и подлежат на сериозни административни санкции (от 200 до 2 000лв. по различните текстове).

За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене, гражданите следва да подадат в служба „КОС“ при съответното РПУ искане (приложение 10). Към искането се прилагат:

• документ от данъчната служба удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;
• свидетелство за съдимост;
• документ от Национална следствена служба удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
• разчет на необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие (за лицата притежаващи повече от едно огнестрелно оръжие);
• копие от удостоверението за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
• копие от разрешението за първоначално придобиване на оръжието и копие от фактурата;
• протокол за утвърждаване мястото на съхранение по постоянен адрес;
• документ за платени държавни такси за съхранение и носене (по 5 лв. за физически лица).

Притежателите на ловно оръжие, освен горепосочените документи, трябва да представят и копие от ловен билет, заверен за съответната година. От тях не се изисква копие от удостоверлението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.

Редът е различен само за действащите служители на МВР и МО. За подновяване срока на разрешението за носене и съхраняване на личното оръжие, те не следва да представят свидетелство за съдимост, документ от Следствената служба и медицинско свидетелство, а вместо удостоверение за завършен курс, служещите в МО представят служебна бележка от съответното поделение или структурно звено на МВР.